Czas do najbliższego meczu odlicza

DD D H H M M S S
-:-
Już wkrótce mecz w Twojej okolicy. Kibicuj z trybun 12 maja w Mielcu.
Kup bilet

Aktualności

Dodano: 30 stycznia 2019

Dwie różne połowy w Gdyni

W meczu 15. serii gra­cze z Lu­bi­na po sku­tecz­nej dru­giej po­ło­wie wy­gry­wa­ją z Arką Gdy­nia 28:21 (10:15).

Spo­tka­nie in­au­gu­ru­ją­ce drugą rundę le­piej roz­po­cze­li za­wod­ni­cy miej­sco­wi. Po rzu­cie Mi­cha­ła Skwie­raw­skie­go w 2.​minucie pro­wa­dzi­li 2:1. Ko­lej­ną bram­kę do­ło­żył Li­sie­wicz i było już 3:1. Za­wod­ni­cy Za­głę­bia za­cze­li od­ra­biać stra­ty i w 6. mi­nu­cie zdo­ła­li wy­pra­co­wać sobie pro­wa­dze­nie. Po bram­ce Mo­ry­nia było 3:4. Od stanu po 5 to za­wod­ni­cy Arki byli sku­tecz­niej­si – bram­ki m.​in. Ja­mio­ła i Przy­sie­ka dały go­spo­da­rzom pro­wa­dze­nie 9:5.

Na prze­rwę szczy­pior­ni­ści Arki scho­dzi­li z pię­cio bram­ko­wą prze­wa­gą pro­wa­dząc 15:10.

Po zmia­nie stron oglą­da­li­śmy od­mie­nio­ne oba ze­spo­ły. Pod­opiecz­ni Bar­tło­mie­ja Jasz­ki rzu­ci­li się do od­ra­bia­nia strat. Celne tra­fie­nia m.​in. Mo­ry­nia, Czy­czy­ka­ło, Sro­czy­ka po­zwo­li­ły od­ro­bić stra­tę do miej­sco­wej ekipy. W 44. mi­nu­cie Jasz­ka cel­nie i był remis po 18.

Świet­nie bro­nił bram­karz Za­głę­bia Jakub Skrzy­niarz nie po­zwa­la­jąc się po­ko­nać. Po­zwo­li­ło to gra­czom przy­jezd­nym na je­de­na­ście minut przed koń­cem wyjść na pro­wa­dze­nie 22:20. W 54. mi­nu­cie po tra­fie­niu Sro­czy­ka było już 24:20 dla Za­głę­bia.

Do końca już obraz gry się nie zmie­nił i gra­cze z Lu­bi­na wy­szli zwy­cię­sko z tej ry­wa­li­za­cji wy­gry­wa­jąc 28:21.

Arka Gdy­nia – Za­głę­bie Lubin 21:28 (15:10)

Runda zasadnicza

M Drużyna M P

Przeczytaj jeszcze: