Czas do najbliższego meczu odlicza

DD D H H M M S S
-:-
Już wkrótce mecz w Twojej okolicy. Kibicuj z trybun 12 maja w Mielcu.
Kup bilet

Aktualności

Dodano: 5 sierpnia 2019

Fitarena Cup 2019: Triumf Chrobrego

Szczy­pior­ni­ści Chro­bre­go Gło­gów trium­fo­wa­li w tur­nie­ju Fi­ta­re­na Cup 2019. W fi­na­ło­wym meczu gło­go­wia­nie po­ko­na­li Gwar­dię Opole. W spo­tka­niu o trze­cie miej­sce MKS Ener­ga Ka­lisz oka­za­ła się lep­sza od go­spo­da­rzy, Za­głę­bia Lubin.

Chro­bry le­piej wszedł w mecz z Ener­gą i pro­wa­dził 6:3. Ka­li­sza­nie szyb­ko do­pro­wa­dzi­li do re­mi­su, a póź­niej wy­gry­wa­li 1-2 bram­ka­mi. Prze­wa­ga MKS-u mogła być jesz­cze więk­sza, jed­nak w bram­ce gło­go­wian do­brze spi­sy­wał się Rafał Sta­che­ra. Do prze­rwy było 12:10 dla Ka­li­sza, ale tej prze­wa­gi nie udało się utrzy­mać. W nie­zwy­kle emo­cjo­nu­ją­cej koń­ców­ce wię­cej zim­nej krwi za­cho­wa­li pod­opiecz­ni Vi­ta­li­ja Nata.

SPR Chro­bry Gło­gów –MKS Ener­ga Ka­lisz 25:24 (10:12)

SPR Chro­bry: Sta­che­ra, Ka­pe­la – Waw­rzy­niak 3, Po­do­bas 1, Sa­dow­ski 1, Klin­ger, Ba­bicz 1, Ty­lut­ki 7, Zdo­by­lak 3, Orpik, Ja­mioł 2, Krzysz­to­fik, Mar­sza­łek 3, Be­kisz, Przy­siek 4.

Ener­ga MKS Ka­lisz: Kre­ko­ra, Li­lie­strand 1– Kwiat­kow­ski, Ga­lew­ski 1, Bożek 1, Gą­sio­rek 1, Ka­my­szek 2, Drej, Klop­steg 4, Mi­sie­juk, Szpe­ra 3, Pi­li­tow­ski K. 1, Pi­li­tow­ski M. 1, Ma­ly­are­vich 3, Knia­zieu 4, Kryt­ski 2, Adam­ski.

Przez nie­mal dzie­sięć minut na ta­bli­cy wy­ni­ków było 1:1. Póź­niej ze­spo­ły za­czę­ły rzu­cać bram­ki z dużo więk­szą in­ten­syw­no­ścią. Młoda dru­ży­na Za­głę­bia do­trzy­my­wa­ła kroku brą­zo­wym me­da­li­stom z po­przed­nie­go se­zo­nu, wy­gry­wa­jąc po kwa­dran­sie 7:6. Póź­niej ini­cja­ty­wę prze­ję­li ry­wa­le, któ­rzy za­czę­li bu­do­wać swoją prze­wa­gę. Do prze­rwy było 16:10 dla Gwar­dii. W dru­giej po­ło­wie opo­la­nie po­więk­sza­li jesz­cze wy­pra­co­wa­ną wcze­śniej prze­wa­gę i awan­so­wa­li do fi­na­łu tur­nie­ju.

MKS Za­głę­bie Lubin – KPR Gwar­dia Opole 21:33 (10:16)

Za­głę­bie: Scho­dow­ski, Bar­to­sik – Adam­ski 2, Bo­gacz 1, Bo­row­czyk, By­siak, Chy­chy­ka­lo 5, Dro­biec­ki, Dud­kow­ski, Gę­ba­la 1, Haj­nos, Ka­sper­ski, Ku­piec 2, Mro­zo­wicz, Paw­la­czyk 2, Stan­kie­wicz 4, Sro­czyk 2, Tokaj 2.

Gwar­dia: Mal­cher, Ze­mbrzyc­ki – Le­ma­niak 2, Ści­sło­wicz 4, Siwak 5, Za­rzyc­ki 1, Klim­ków 6, Ma­łec­ki 2, Mo­krz­ki, Zie­nie­wicz 2, Jan­kow­ski 2, Za­du­ra 2, Kawka, Mauer 3, Mi­lew­ski 2, Mo­raw­ski, Dzia­ła­kie­wicz 2, Ste­fa­ni, Skra­bur­ski, Do­bro­wol­ski, Kurus, Bal­ce­rek.

W pierw­szym meczu dru­gie­go dnia tur­nie­ju Fi­ta­re­na Cup na­prze­ciw sie­bie sta­nę­li prze­gra­ni z pół­fi­na­łów. W meczu o trze­cie miej­sce go­spo­da­rze, dla któ­rych był to drugi mecz spa­rin­go­wy w okre­sie przy­go­to­waw­czym, zmie­rzy­li się z MKS-em Ener­gą Ka­lisz.

Lu­bi­nia­nie pre­zen­to­wa­li się już le­piej niż w pierw­szym meczu, sku­tecz­nie grał Roman Chy­chy­ka­ło oraz nowy na­by­tek Mie­dzio­wych Woj­ciech Haj­nos. Za­głę­bie długo pro­wa­dzi­ło z Ener­gą, jed­nak kilka minut w dru­giej po­ło­wie ka­li­sza­nie wy­pra­co­wa­li sobie 3-4 bram­ko­wą prze­wa­gę, którą „do­wieź­li” już do końca. Mie­dzio­wym nie po­mo­gła dobra po­sta­wa w bram­ce duetu Bar­to­sik-Scho­dow­ski.

MKS Za­głę­bie Lubin – MKS Ener­ga Ka­lisz 25:28 (12:11)

Za­głę­bie: Scho­dow­ski, Bar­to­sik – Adam­ski 2, Bo­gacz 1, Bo­row­czyk, By­siak, Chy­chy­ka­lo 6, Dro­biec­ki 2, Dud­kow­ski 2, Gę­ba­la 2, Haj­nos 7, Ka­sper­ski, Ku­piec , Mro­zo­wicz, Paw­la­czyk, Stan­kie­wicz 2, Sro­czyk 1, Tokaj.

MKS Ener­ga Ka­lisz: Kre­ko­ra, Li­lie­strand – Kwiat­kow­ski, Ga­lew­ski , Bożek , Gą­sio­rek , Ka­my­szek 4, Drej, Klop­steg 4, Mi­sie­juk, Szpe­ra 4, Pi­li­tow­ski K. 1, Pi­li­tow­ski M. , Ma­ly­are­vich 5, Knia­zieu 2, Kryt­ski 8, Adam­ski.

W fi­na­le Fi­ta­re­na Cup zmie­rzy­ły się ze­spo­ły, które dzień wcze­śniej wy­gra­ły swoje mecze. Od po­cząt­ku cięż­ko było wska­zać fa­wo­ry­ta spo­tka­nia, choć nieco le­piej pre­zen­to­wa­ła się Gwar­dia, Chro­bry nie od­pusz­czał. Gło­go­wia­nie mieli swój mo­ment w dru­gie po­ło­wie i dzię­ki do­brej po­sta­wie w de­fen­sy­wie i sku­tecz­nym ata­kom od­sko­czy­li ry­wal­kom na kilka bra­mek. Brą­zo­wi me­da­li­ści po­przed­nie­go se­zo­nu wal­czy­li do końca, jed­nak to Chro­bry za­no­to­wał drugą wy­gra­ną w tur­nie­ju i koń­co­wy triumf.

SPR Chro­bry Gło­gów – KPR Gwar­dia Opole 29:26 (14:14)

SPR Chro­bry: Sta­che­ra, Ka­pe­la – Waw­rzy­niak 5, Po­do­bas , Sa­dow­ski 5, Klin­ger 3, Ba­bicz 2, Ty­lut­ki 2, Zdo­by­lak 6, Orpik, Ja­mioł 2, Krzysz­to­fik 3, Mar­sza­łek , Be­kisz, Przy­siek 1.

Gwar­dia: Mal­cher, Ze­mbrzyc­ki – Le­ma­niak 4, Ści­sło­wicz 1, Siwak , Za­rzyc­ki 2, Klim­ków 1, Ma­łec­ki , Mo­krz­ki, Zie­nie­wicz 3, Jan­kow­ski 2, Za­du­ra , Kawka, Mauer 2, Mi­lew­ski 3, Mo­raw­ski 2, Dzia­ła­kie­wicz 2, Ste­fa­ni, Skra­bur­ski 2, Do­bro­wol­ski, Kurus, Bal­ce­rek.

Koń­co­wa kla­sy­fi­ka­cja:
1 SPR Chro­bry Gło­gów
2 KPR Gwar­dia Opole
3 Ener­ga MKS Ka­lisz
4 MKS Za­głę­bie Lubin

Wy­róż­nie­nia in­dy­wi­du­al­ne:
MVP tur­nie­ju: Mar­cel Zdo­by­lak (Chro­bry)
Naj­lep­szy bram­karz: Adam Mal­cher (Gwar­dia)
Król Strzel­ców: Roman Chy­chy­ka­lo (Za­głę­bie)

Runda zasadnicza

M Drużyna M P

Przeczytaj jeszcze: