III turniej PGNiG Summer Superligi: Gdańsk

D
2
6
G
0
8
M
1
2
S
0
5
-:-
Już wkrótce mecz w Twojej okolicy. Kibicuj z trybun 12 maja w Mielcu.
Kup bilet

Aktualności

Dodano: 14 marca 2019

STAL ODBIŁA SIĘ OD MARTINA GALI

– Wi­dzie­li­śmy bar­dzo dobre mecze Stali z Chro­brym i Gwar­dią, dla­te­go nie zlek­ce­wa­ży­li­śmy ry­wa­la – mówił tuż po spo­tka­niu tre­ner Gór­ni­ka Za­brze – Ra­sti­slav Trtik. Jego pod­opiecz­ni po­ka­za­li jed­nak, że miej­sce jakie zaj­mu­ją w ta­be­li nie jest przy­pad­ko­we. Gór­nik zwy­cię­żył 37:25.

Na po­cząt­ku meczu ki­bi­ce mogli oglą­dać na par­kie­cie wy­rów­na­ną walkę, gdyż „Cze­czeń­cy” po­now­nie pod wodzą Mi­cha­ła Przy­byl­skie­go i Mar­ci­na Ba­sia­ka roz­gry­wa­li bar­dzo dobre za­wo­dy i nie mieli pro­ble­mów ze zdo­by­wa­niem bra­mek. Nie­ste­ty coś za­cię­ło się w 15. mi­nu­cie, kiedy to Gór­nik za­czął po­więk­szać swoją prze­wa­gę. Duża w tym za­słu­ga Mar­ti­na Gali, który po­now­nie stał się bo­ha­te­rem swo­jej dru­ży­ny. Czech za­słu­że­nie na ko­niec spo­tka­nia wy­bra­ny zo­stał MVP spo­tka­nia, a do prze­rwy jego dru­ży­na pro­wa­dzi­ła 18:12.

W dru­giej od­sło­nie obraz gry nie zmie­nił się, a prze­wa­ga za­brzan cały czas rosła. Było to nie­ste­ty po­kło­sie błę­dów, jakie przy­tra­fia­ły się Stali, a tak kla­so­wy ze­spół jak Gór­nik wy­ko­rzy­sty­wał je bez­li­to­śnie wy­pro­wa­dza­jąc szyb­kie kon­try. Ko­lej­ne bar­dzo dobre spo­tka­nie ro­ze­grał Piotr Rut­kow­ski, który zdo­był sześć bra­mek, lecz nie­ste­ty na nie­wie­le się to zdało, gdyż prak­tycz­nie kwa­drans przed koń­cem spo­tka­nia pewne było kto w tym meczu zgar­nie 3 punk­ty. Go­ście za­słu­że­nie zwy­cię­ży­li 37:25.

„Bia­ło-Nie­bie­scy” nie będą mięli zbyt wiele czasu na od­po­czy­nek, gdyż miel­cza­nie już w nie­dzie­lę zmie­rzą się na wy­jeź­dzie z Arką Gdy­nia.

SPR Stal Mie­lec – NMC Gór­nik Za­brze 25:37 (12:18)

SPR Stal Mielec: Wi­śniew­ski (9/33 – 27 proc.), Wit­kow­ski (1/5 – 20 proc.), An­de­lić (1/9 – 11 proc.) – Rut­kow­ski 6, Wilk 4/4, Dutka 3/1, Mo­choc­ki 3, Sku­ciń­ski 3, Ko­wal­czyk 2, Krępa 2, Grze­go­rek 1, Sa­raj­lić 1, Ja­nyst, Krupa, Wy­pych
Karne: 5/5
Kary: 10 min. (Wy­pych – 6 min., Ko­wal­czyk, Grze­go­rek – 2 min.)

NMC Gór­nik Zabrze: Kor­nec­ki (0/2), Galia (16/39 – 41 proc.) – Slu­ij­ters 8/1, Czu­wa­ra 6, Go­go­la 5, Ku­ba­ła 5, Tom­czak 4, Ada­mu­szek 3, Ta­ta­rin­cew 3, Busz­kow 2, Gro­my­ko 1, Daćko, Gliń­ski, Pa­we­lec
Karne:
 1/2
Kary:
 14 min. (Daćko, Gro­my­ko – po 4 min., Czu­wa­ra, Go­go­la, Ada­mu­szek – po 2 min.)

Runda zasadnicza

M Drużyna M P

Przeczytaj jeszcze: