Czas do najbliższego meczu odlicza

DD D H H M M S S
-:-
Już wkrótce mecz w Twojej okolicy. Kibicuj z trybun 12 maja w Mielcu.
Kup bilet

Aktualności

Dodano: 8 lutego 2019

TOMASZ MOCHOCKI ZOSTAJE W MIELCU!

Już dziś mie­lec­cy szczy­pior­ni­ści po­dej­mą na wła­snym par­kie­cie Ener­gę MKS Ka­lisz, a mecz ten trans­mi­to­wa­ny bę­dzie na an­te­nie nSport+. Jesz­cze przed roz­po­czę­ciem tego spo­tka­nia mamy dla ki­bi­ców bar­dzo ważną in­for­ma­cję, gdyż ulu­bie­niec try­bun – To­masz Mo­choc­ki zwią­zał się z mieleckim klu­bem nowa umową!

„Mocho” do Stali przy­cho­dził w 2006 roku z VIVE Kiel­ce, lecz po trzech se­zo­nach spę­dzo­nych w Miel­cu prawy roz­gry­wa­ją­cy prze­niósł się do Chro­bre­go Gło­gów. Na­stęp­nie po­wę­dro­wał do KPR-u Le­gio­no­wo, aby w po ośmiu la­tach po­now­nie za­ło­żyć „Bia­ło-Nie­bie­ską” ko­szul­kę!

Nowy kon­trakt obo­wią­zy­wać bę­dzie do 2021 roku i jak sam Tomek mówi – „Wiem, że pod­ją­łem dobrą de­cy­zję”.

Runda zasadnicza

M Drużyna M P

Przeczytaj jeszcze: